Télécharger វេយ្យាករណ៍ខ្មែរភាគ៣ PC

វេយ្យាករណ៍ខ្មែរភាគ៣ PC: Grammaire 8e année, 9e année, 10e année, 11e année, 12e année, 7,6,5,4

Vous avez toujours rêvé de pouvoir utiliser វេយ្យាករណ៍ខ្មែរភាគ៣ sur PC ? Que ce soit sur un portable ou un PC de bureau, c’est possible, et c’est même plutôt simple… Vous n’avez qu’à suivre mes conseils !

Caractéristiques de វេយ្យាករណ៍ខ្មែរភាគ៣ PC (Windows, Mac OS X Ordinateur)

télécharger វេយ្យាករណ៍ខ្មែរភាគ៣ pour pc

L’application វេយ្យាករណ៍ខ្មែរភាគ៣ PC est très populaire. Ci-dessous vous pouvez en savoir plus sur វេយ្យាករណ៍ខ្មែរភាគ៣ for PC review.

វេយ្យាករណ៍ ខ្មែរ, វេយ្យាករណ៍ខ្មែរភាគ៣

វេយ្យាករណ៍ខ្មែរ ថ្នាក់ទី១, ថ្នាក់ទី២, ថ្នាក់ទី៣, ថ្នាក់ទី៤, ថ្នាក់ទី៥, ថ្នាក់ទី៦, ថ្នាក់ទី៧, ថ្នាក់ទី៨, ថ្នាក់ទី៩, ថ្នាក់ទី១០, ថ្នាក់ទី១១, ថ្នាក់ទី១២

ពាក្យវេយ្យាករណ៍ គឺជាពាក្យសំស្ក្រឹតហៅថា វៃយាករណ ឬ វ្យាករណ មានន័យថាធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់, ឲ្យប្រាកដ, ការពន្យល់, ពាក្យអធិប្បាយ, ពាក្យដោះស្រាយ ជាដើម។ ហេតុដូច្នេះវេយ្យាករណ៍ គឺជាក្បួនខ្នាតសម្រាប់រៀបរៀង ភាសាឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ ជៀសវាងការប្រើទៅមានកំហុស។

តាមការស្រាវជ្រាវ របស់ភាសាវិទូឃើញថា ភាសាទាំងអស់មានប្រហែល ៦០០០ភាសា។ នៅក្នុងភាសាខ្លះ មានវេយ្យាករណ៍ ហើយអ្នកប្រាជ្ញខ្លះថា គ្មានវេយ្យាករណ៍ ដូចជាភាសាចិន។ រីឯភាសាង់គ្លេស មានវេយ្យាករណ៍បន្តិចបន្តួច។ ទោះបីជាអ្នកភាសាវិទូមានទស្សនៈដូចគ្នាក៏ដោយ ក៏យើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថា គ្រប់ភាសាទាំងអស់តែងតែមានវេយ្យាករណ៍ គ្រាន់តែតិច ឬ ច្រើន ដូចករណីភសាថា គ្មានវេយ្យាករណ៍នោះ តែបើយើងសង្កេតទៅឃើញថាភាសាចិន មានសញ្ញាមានសូរសម្លេង កត្តានេះហើយគឺជាលក្ខណៈវេយ្យាករណ៍។

១.ហេតុអ្វីបានត្រូវរៀន វេយ្យាករណ៍?
-យើងសិក្សាវេយ្យាករណ៍ព្រោះថា វេយ្យាករណ៍គឺជាការសិក្សាអំពីភាសា។ អាចធ្វើឲ្យយើងដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ និងក្បួនច្បាប់របស់ភាសានិមួយៗ។
២.គោលបំណង៖
វេយ្យាករណ៍ជាមុខវិជ្ជាឯកទេសមួយដែលជួយឲ្យសិស្សចេះសរសេរអក្ខរាវិរុទ្ធ ចេះនិយាយប្រើពាក្យពេចន៍ បង្កើតឃ្លាប្រយោគបានសមស្រប ក្នុងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មាត់ក្ដី សំបុត្រក្ដី ឬអត្ថបទដែលយើងហៅថាតែងសេចក្ដីក្ដី។ ម្យ៉ាងទៀត ការសិក្សាវេយ្យាករណ៍ខ្មែរ នាំឲ្យសិស្សមើលឃើញសម្បត្តិវប្បធម៌ ដែលបុព្វបុរសបុរាណាចារ្យរបស់យើង បានបង្កើតចងក្រងក្បួនខ្នាត សម្ដៅបម្រើផលប្រយោជន៍នៃការរស់នៅ របស់ប្រជាជនយើង។

វេយ្យាករណ៍ខ្មែរ ថ្នាក់ទី១, ថ្នាក់ទី២, ថ្នាក់ទី៣, ថ្នាក់ទី៤, ថ្នាក់ទី៥, ថ្នាក់ទី៦, ថ្នាក់ទី៧, ថ្នាក់ទី៨, ថ្នាក់ទី៩, ថ្នាក់ទី១០, ថ្នាក់ទី១១, ថ្នាក់ទី១២
Lire la suite

Comment télécharger វេយ្យាករណ៍ខ្មែរភាគ៣ pour PC ?

Fondamentalement, វេយ្យាករណ៍ខ្មែរភាគ៣ est une application androïde, donc directement nous pouvons installer វេយ្យាករណ៍ខ្មែរភាគ៣ pour ordinateur portable et វេយ្យាករណ៍ខ្មែរភាគ៣ pour PC Windows. Pour l’installer sur la plate-forme Windows, nous devrions avoir besoin d’un logiciel appelé émulateur Android.

Il existe un certain nombre d’émulateurs freemium disponibles, je vous recommanderai l’un des meilleurs logiciels de haute performance: Nox App Player. Peut facilement fonctionner sous Windows 10, 8.1, 8, 7, XP.

Commencez donc par télécharger Nox App Player ou Bluestacks à partir des sites de ces logiciels. Installez ensuite l’émulateur sur votre ordinateur, puis téléchargez la version APK la plus récente de វេយ្យាករណ៍ខ្មែរភាគ៣ en vous rendant à l’adresse www.apkpc.com. Le téléchargement devrait se dérouler sans problème.

Dans ce guide, j’ai donc choisi Nox App Player pour installer cette application de streaming sur PC. Si vous suivez clairement les étapes, vous n’obtiendrez pas d’erreurs lors de l’installation de វេយ្យាករណ៍ខ្មែរភាគ៣ sur votre ordinateur PC. Passez donc avec soin les étapes ci-dessous et installez វេយ្យាករណ៍ខ្មែរភាគ៣ pour ordinateur avec succès.

Pour exécuter n’importe quelle application libre d’androïde sur votre système d’exploitation Windows, doit avoir un émulateur Android. Dans mon cas, j’utilise Nox, mais vous pouvez utiliser une alternative comme Bluestacks.

Télécharger Nox App Player pour Windows

J’espère qu’en utilisant le lien ci-dessus, vous avez téléchargé Nox App Player pour PC.

 1. Installez maintenant son fichier d’installation et attendez le processus d’installation complet. Si vous avez réussi l’installation et le bon fonctionnement, passez à la suite du processus.
 2. Téléchargez maintenant le dernier fichier APK en utilisant le lien de téléchargement.
 3. →
  Télécharger វេយ្យាករណ៍ខ្មែរភាគ៣

  9.5 . Library

  31 Août 2019 . 1 K+

  Il s'agit d'un fichier APK original, il est sûr de télécharger et libre de tout virus

  1. J’espère que vous avez téléchargé avec succès le dernier fichier វេយ្យាករណ៍ខ្មែរភាគ៣.APK sur votre PC Windows, lancez maintenant le logiciel Nox App Player et démarrez l’installation d’APK.
  2. Après avoir lancé l’App Player, vous pouvez voir dans la barre latérale droite différentes icônes, à partir d’eux cliquez sur l’icône « Ajouter APK ».
  3. Après cela, vous obtiendrez une fenêtre, là vous devez sélectionner l’option « Je sais » et sélectionner វេយ្យាករណ៍ខ្មែរភាគ៣ APK 2017 dernier fichier publié.
  4. En quelques minutes, il sera installé et vous pouvez voir l’icône វេយ្យាករណ៍ខ្មែរភាគ៣o installée dans la maison de Nox App Player.
  5. Voilà, ce sont des étapes simples et installez វេយ្យាករណ៍ខ្មែរភាគ៣ pour PC sans aucun problème. Maintenant, allons-y pour profiter du streaming វេយ្យាករណ៍ខ្មែរភាគ៣ sur l’écran de votre PC.

  Qu’est ce que vous attendez pour sauter sur l’occasion ? Cette solution pour télécharger វេយ្យាករណ៍ខ្មែរភាគ៣ PC est gratuite et sûre.

  Vous savez à présent tout ce qu’il est utile de connaître au sujet de វេយ្យាករណ៍ខ្មែរភាគ៣. Il est plus que temps de télécharger cette application et de l’installer pour l’essayer. Ne perdez pas la moindre seconde ! Suivez nos indications et équipez votre PC ou votre Mac de វេយ្យាករណ៍ខ្មែរភាគ៣.

  Avantages de វេយ្យាករណ៍ខ្មែរភាគ៣ pour PC Windows

  • L’écran plus grand avec de meilleurs graphismes; Une longue durée, sans limitation de batterie ou de données mobiles.
  • Soutien du Keymapping pour un contrôle précis du clavier et de la souris ou de la manette de jeu
  • Plusieurs comptes de jeu ou tâches sur un seul PC en même temps avec le gestionnaire de multi-instance.