Télécharger Green Way PC

Green Way PC: စိုက္ ပ် ိုး သူ ေတာင္ သူႏ ွ င့ ္ ပညာ ရွင္ တို့ ေတြ့ ဆံုေ ဆြး ေႏ ြ း ႏ ိုုင္ မ ယ့ ္ ေန ရာေ လး တစ္ ခုု

Vous avez toujours rêvé de pouvoir utiliser Green Way sur PC ? Que ce soit sur un portable ou un PC de bureau, c’est possible, et c’est même plutôt simple… Vous n’avez qu’à suivre mes conseils !

Caractéristiques de Green Way PC (Windows, Mac OS X Ordinateur)

télécharger Green Way pour pc

L’application Green Way PC est très populaire. Ci-dessous vous pouvez en savoir plus sur Green Way for PC review.

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ နည္းပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ သတင္း ၊ ေဆာင္းပါးေတြကို ေတာင္သူမ်ားဦးႀကီးမ်ားထံသို႔ လွ်င္ျမန္စြာ ေရာက္ရွိေစၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးက႑တြင္ နည္းပညာသစ္မ်ားအသုံးခ်၍ အထြက္ႏႈန္းမ်ားတိုးလာေစရန္အတြင္ ရည္႐ြယ္ပါတယ္။ မိမိေဒသရဲ႕မိုးေလဝသအေသးစိတ္ခန္႔မွန္းခ်က္ကိုေတာင္ ရရွိေစႏိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အဝွမ္းမွာ ေပါက္ေနတဲ့ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းေတြကိုလည္းသိရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္သူမ်ားႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ စိုက္ခင္းျပႆနာမ်ားနဲ႔ နည္းပညာအခက္အခဲမ်ား အတြက္ ပညာရွင္မ်ားနဲ႔လည္းတိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ၿပီး အျခားေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ားနဲ႔လည္း ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မွာပါ။ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို ေဆာ့ဝဲလ္ေပၚမွ ဝယ္ယူႏိုင္ေတာ့မည္အျပင္ တစ္ဧက ကုန္က်စရိတ္မ်ားနဲ႔ အျမတ္အစြန္းမ်ားကိုလည္း တြက္ထုတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ေဆာ့ဝဲလ္အတြင္းပါဝင္ေသာက႑မ်ား
၁။ စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာ
( ေျမဆီလႊာ၊ အပင္အဟာရ၊ စိုက္ပ်ိဳးနည္း၊ ပိုးမႊားေရာဂါ၊ စိုက္ပ်ိဳးစီးပြား၊ ေခတ္သစ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္နည္းပညာ၊ တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရ၊ စိုက္ပ်ိဳးဗဟုသု အစရွိသည့္ နည္းပညာက႑မ်ားပါဝင္သည္)
၂။ ေမြးျမဴနည္းပညာ
၃။ အေမးအေျဖ
(စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္အခ်ိတ္အဆက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာက႑ျဖစ္သည္)
၄။ ေန႔စဥ္သီးႏွံေစ်းႏႈန္းမ်ား
(ျမန္မာႏိုင္ငံအဝွမ္းက ကုန္စည္ဒိုင္ ၂၇ ခုႏွင့္ သီးႏွံအမ်ိဳးအစားေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ကို ေန႔စဥ္ေလ့လာႏိုင္ေသာ က႑)
၅။ သတင္း
(စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးနဲ႔ပတ္သတ္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသတင္းမ်ား၊ မိုးေလဝသသတင္းမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးသတင္းမ်ားကို ေလ့လာဖတ္ရႈိႏိုင္ပါသည္။)
၆။ စာအုပ္စင္
(စာအုပ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ကို ေဖာ္ျပထားၿပီး အခမဲ့ ေဒါင္းေလာ့ဆြဲၿပီး ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္တဲ့ က႑)
၇။ အေထြေထြဗဟုသုတ
(အဟာရႏွင့္က်န္းမာေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဤဥပေဒ၊ ေမြးျမဴေရးေဆာင္းပါး၊ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ စသည့္က႑မ်ားစြာပါဝင္ပါတယ္)
၈။ နည္းပညာမိတ္ဖိတ္အဖြဲ႕
(အစိမ္းလမ္းႏွင့္လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ နည္းပညာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိႏိုင္ၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။)
၉။ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ဇယား
(တီဗီေရဒီယိုမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ ေဖာ္ျပထားေပးပါသည္။)
၁၀။ သင့္သီးႏွံ
(မိမိစိုက္ပ်ိဳးထားေသာသီးႏွံမ်ားကို ေျမျပင္ခ်ိန္မွ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္အထိ နည္းပညာမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္)
၁၁။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
( မိမိဝင္လိုေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည္)
၁၂။ အသုံးဝင္ေသာလိပ္စာမ်ား
( အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊ အစိုးရဌာနမ်ား၊ အငွားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သြင္းအားစုဆိုင္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္)
၁၃။ စိတ္ႀကိဳက္ပို႔စ္မ်ား
(ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို သိမ္းထားလို႔ရမယ့္အျပင္ အခ်ိန္မေ႐ႊးoffline ဖတ္ရွိလို႔ရမယ့္ က႑)
၁၄။ ကိုယ္ပိုင္ေမးခြန္းမ်ား
(အေမးအေျဖက႑တြင္ေမးထားေသာေမးခြန္းမ်ားနဲ႔အေျဖမ်ားကိုျပန္ၾကည့္ႏိုင္တဲ့က႑)
၁၅။ စိုက္ပ်ိဳးမွတ္တမ္း

In May 2011 we formed Green Way. University knowledge combined with experience from field work and lessons from farmers where we conducted training sessions compelled us to create this website.
Our vision is to share alternative agricultural techniques with farmers. Our website's objectives, based on our vision, are:

To promote easily accessible agricultural technology for everyone
To create a central knowledge base for technicians', civil societies' and individuals' interest.
To spread agricultural technology knowledge and expericence to growers at all levels
To share up-to-date information, knowledge and technology relating to agriculture.

Features on this app
1. Agri-technical articles from seed to tables
2. Agri- news and opportunities
3. Q&A which involving various technicians through out the country and abroad.
4. Daily market price
5. Book shelf for free agricultural books donwload
6. Environmental articles
7. Push messages for important message and info

Agri-mobile app, agriculture, livestock, app, farmers, Myanmar, စိုက်ပျိုးရေး, မွေးမြူရေး
Lire la suite

Comment télécharger Green Way pour PC ?

Fondamentalement, Green Way est une application androïde, donc directement nous pouvons installer Green Way pour ordinateur portable et Green Way pour PC Windows. Pour l’installer sur la plate-forme Windows, nous devrions avoir besoin d’un logiciel appelé émulateur Android.

Il existe un certain nombre d’émulateurs freemium disponibles, je vous recommanderai l’un des meilleurs logiciels de haute performance: Nox App Player. Peut facilement fonctionner sous Windows 10, 8.1, 8, 7, XP.

Commencez donc par télécharger Nox App Player ou Bluestacks à partir des sites de ces logiciels. Installez ensuite l’émulateur sur votre ordinateur, puis téléchargez la version APK la plus récente de Green Way en vous rendant à l’adresse www.apkpc.com. Le téléchargement devrait se dérouler sans problème.

Dans ce guide, j’ai donc choisi Nox App Player pour installer cette application de streaming sur PC. Si vous suivez clairement les étapes, vous n’obtiendrez pas d’erreurs lors de l’installation de Green Way sur votre ordinateur PC. Passez donc avec soin les étapes ci-dessous et installez Green Way pour ordinateur avec succès.

Pour exécuter n’importe quelle application libre d’androïde sur votre système d’exploitation Windows, doit avoir un émulateur Android. Dans mon cas, j’utilise Nox, mais vous pouvez utiliser une alternative comme Bluestacks.

Télécharger Nox App Player pour Windows

J’espère qu’en utilisant le lien ci-dessus, vous avez téléchargé Nox App Player pour PC.

 1. Installez maintenant son fichier d’installation et attendez le processus d’installation complet. Si vous avez réussi l’installation et le bon fonctionnement, passez à la suite du processus.
 2. Téléchargez maintenant le dernier fichier APK en utilisant le lien de téléchargement.
 3. →
  Télécharger Green Way

  3.1.0 . Greenovator Agri-tech

  21 Octobre 2019 . 50 K+

  Il s'agit d'un fichier APK original, il est sûr de télécharger et libre de tout virus

  1. J’espère que vous avez téléchargé avec succès le dernier fichier Green Way.APK sur votre PC Windows, lancez maintenant le logiciel Nox App Player et démarrez l’installation d’APK.
  2. Après avoir lancé l’App Player, vous pouvez voir dans la barre latérale droite différentes icônes, à partir d’eux cliquez sur l’icône « Ajouter APK ».
  3. Après cela, vous obtiendrez une fenêtre, là vous devez sélectionner l’option « Je sais » et sélectionner Green Way APK 2017 dernier fichier publié.
  4. En quelques minutes, il sera installé et vous pouvez voir l’icône Green Wayo installée dans la maison de Nox App Player.
  5. Voilà, ce sont des étapes simples et installez Green Way pour PC sans aucun problème. Maintenant, allons-y pour profiter du streaming Green Way sur l’écran de votre PC.

  Qu’est ce que vous attendez pour sauter sur l’occasion ? Cette solution pour télécharger Green Way PC est gratuite et sûre.

  Vous savez à présent tout ce qu’il est utile de connaître au sujet de Green Way. Il est plus que temps de télécharger cette application et de l’installer pour l’essayer. Ne perdez pas la moindre seconde ! Suivez nos indications et équipez votre PC ou votre Mac de Green Way.

  Avantages de Green Way pour PC Windows

  • L’écran plus grand avec de meilleurs graphismes; Une longue durée, sans limitation de batterie ou de données mobiles.
  • Soutien du Keymapping pour un contrôle précis du clavier et de la souris ou de la manette de jeu
  • Plusieurs comptes de jeu ou tâches sur un seul PC en même temps avec le gestionnaire de multi-instance.